เอกสารทั้งหมด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019 เวลา 12:09 น.

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

แบบฟอร์มงานบริหารงานบุคคล

 

1. แบบฟอร์ม/ใบคำร้อง

- แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน

- แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

- แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย

- แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ

- แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานชั่วคราว

- แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ

 

2. สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- แผนผังขั้นตอน การขอรับสิทธิ์สวัสดิการ

- แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์สวัสดิการ สวพ.001

- แบบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล สวพ.002

- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้สวัสดิการฯ

- ระเบียบฯ เรื่อง กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

- แบบเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร สวพ.003

- แบบขอรับบำเหน็จฯ สวพ.004

- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด สวพ.005

- ใบมอบฉันทะบำเหน็จตกทอด สวพ.006

 

3. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

3.1 ประกาศ ก.พ.อ.

- การติดตามความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

- ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

- แบบฟอร์ม ก.พ.อ.03 เกณฑ์ 2564 (สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์)

ตัวอย่างการกรอก ก.พ.อ.03 เกณฑ์ 2564

- แบบฟอร์ม ก.พ.อ.04(สำหรับการขอโดยผู้บังคับบัญชา)

- แบบรับรองตนเองด้านจริยธรรมทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พ.ศ. 2564 (พบ.รจธ.01)

- แบบรับรองผลทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พ.ศ. 2564 (พบ.รวจ.01)

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจรย์ พ.ศ. 2564 NEW

- หนังสือ อว0209.5/ว1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

- หนังสือ อว0209.5/ว2663 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ. 2562

- แบบฟอร์ม ก.พ.อ.03 เกณฑ์ 2560 (สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์)

ตัวอย่างการกรอก ก.พ.อ.03 เกณฑ์ 2560- แบบรับรองตนเองด้านจริยธรรมทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พ.ศ. 2560

- แบบรับรองตนเองด้านจริยธรรมทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พ.ศ. 2563

- แบบรับรองผลทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พ.ศ. 2560

- แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พศ. 2560

- แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พศ. 2563

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ. 2561


3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565

- ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

- ขั้นตอนการขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

 

3.3 ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน

เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565

- ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน

เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

- ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน

เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2567

- แบบ กพว. 02 แบบประเมินผลการสอน

- แบบ กพว. 03 แบบสรุปประเมินผลการสอน

- ประกาศฯราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิของสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) พ.ศ. 2563

- แบบคำขอส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (พบ.Peer-1)

- หนังสือออกถึงผู้ทรงคุณวุฒิ (พบ.Peer-2)

- แบบประเมินผลงานทางวิชาการ (พบ.Peer-3/พบ.Peer-4)

- รายละเอียดการปรับแก้ผลงานทางวิชาการตามข้อเสนอแนะ (พบ.Peer-5)


4. การลาศึกษาต่อ

- ขั้นตอนการลาศึกษาต่อและขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

- แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในการรับทุน

- สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา

- สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ

- สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา

- สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ

- เอกสารแนบท้ายสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ

- รายการเอกสารประกอบการทำสัญญา

- ประกาศฯราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน พ.ศ. 2564

5. การขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

- ขั้นตอนการลาศึกษาและขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

- ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

- แบบยืนยันการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

- แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายทุน

- เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร

- แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในการรับทุน

- รายการเอกสารประกอบการทำสัญญา

- ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน พ.ศ. 2564

ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ และการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

- ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

- ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558

- ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติผู้ขอรับทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ พ.ศ. 2561

 

6. สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

- เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

- เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

- เอกสารภาระงานแนบท้ายสัญญาจ้าง (ทดลองงาน)

- สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

- รายการเอกสารประกอบการทำสัญญา

- ประกาศฯราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน พ.ศ. 2564

 

7. การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

- แบบรับรองภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

- แบบบันทึกภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

- แบบคำขอต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

- แบบคำขอต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

- เอกสารแนบท้าย 3 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

- เอกสารแนบท้าย 2 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564-สายสนับสนุน

- เอกสารแนบท้าย 1 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564-สายวิชาการ

- ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

- ประกาศ โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

- โครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลัก

- โครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์

- โครงร่างผลงานเชิงสังเคราะห์

- โครงร่างการเขียนเอกสารประกอบผลงานลักษณะอื่น

- ขั้นตอนการต่อสัญญาจ้าง

- แบบบันทึกภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ (โรงเรียนสาธิตฯ)

- เทคนิคและวิธีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

- ตัวอย่างและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก

- ประกาศแนวปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2566 NEW

 

8. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสายสนับสนุน

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

- หนังสือที่ อว0209.4/ว3 ลว.17 กันยายน 2564 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

- เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การกกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

- ประกาศฯราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง สมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559

- ประกาศฯราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง สมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

- ประกาศฯราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดประสบการณ์และระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

- แบบฟอร์มการจัดทำแบบประเมินค่างาน

- แบบ ปส.01 แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

- แบบ ปส.03 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ


9. สัญญาจ้างพนักงานราชการ

10. สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

- ขั้นตอนการรับพนักงานชั่วคราว

- สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

- รายการเอกสารประกอบการทำสัญญา

- ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน พ.ศ. 2564

11. ประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

- แบบสรุปการประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย

- แบบประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

- ขั้นตอนการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

12. แบบบันทึกส่งใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการ

13. แบบติดตามผลการพัฒนาตนเอง (IDP)


14. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร


15. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2554

- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

- ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563

- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคิดภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

- ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ. 2563

- ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ. 2563

- ประกาศฯ เรื่อง หลักกณฑ์และวิธีคำนวณภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ. 2563

เอกสารเผยแพร่

1. คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย

2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

- แผ่นพับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2560

- ประกาศฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

- กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2556

3. แผนการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

4. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน

5. รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงานตามระบบใหม่

6. รายงานแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP)

7. คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกันคุณภาพ

1. การจัดการความรู้

 

- โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

- เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

2. รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2553-2554

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2552-2553

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2550-2551

3. แนวปฏิบัติที่ดี

- แนวปฏิบัติที่ดี

- งานพัสดุ

- งานบริหารทั่วไป

- งานบริหารงานบุคคล

- งานทรัพย์สินและรายได้

- งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

- การเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยระบบ GFMIS

- การจัดทำบัญชี

4. แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2558

5. แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการปีงบประมาณ 2558

6. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 56-60

7. แผนจัดการความรู้ 1 มิ.ย.-31 พ.ค. 53

8. แผนการจัดการเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี 2557

9. แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2556 - 2559

10. แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552-2553

11. แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2556-2559

12. แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ฉบับที่ 3

13. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 58-62 สำนักงานอธิการบดี

14. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2557

15. ผลการประเมินผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี 2552

 

 

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

1. ประกาศฯราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ค่าบำรุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของสมาชิก พ.ศ. 2562

 

2. หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่2)

3. หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2562

4. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

5. ระเบียบฯ ว่าด้วยเิบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

6. ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

7. ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

8. มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่าย

9. ประกาศโครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

10. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

11. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

12. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯนิติกร ระดับชำนาญการ

13. ประกาศฯราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

14. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

15. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผุ้ทรงคุณวุฒิ

16. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559

17. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ

18. ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2552

19. ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

20. ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานปกติ พ.ศ. 2553

21. ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

22. ประกาศฯ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคคลากร พ.ศ. 2553

23. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการทำตาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

24. ประกาศฯ เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการสอนให้นักศึกษา พ.ศ. 2553

25. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

26. ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานอาจารย์ พ.ศ. 2559

27. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

28. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธี

29. ประกาศฯ เรื่อง อัตราเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร พ.ศ. 2563

30. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

31. เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเบิกจ่ายเงิน

 

32. ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน พ.ศ. 2564

33. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2565

34. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินรางวัล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2565

35. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนที่นอกเหนือจากเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2565

36. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

37. ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2566

38. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2566

 

39. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2566

 

40. ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2566 NEW

41. ประกาศฯ เรื่อง สิทธิการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

แบบฟอร์มอื่นๆ