เอกสารทั้งหมด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019 เวลา 12:09 น.

แบบฟอร์มงานบริหารงานบุคคล

1. แบบฟอร์ม/ใบคำร้อง


- แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว
- แบบฟอร์มรับรองการมาปฏิบัติงาน

2. สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- แผนผังขั้นตอน การขอรับสิทธิ์สวัสดิการ
- แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์สวัสดิการ สวพ.001 
- แบบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล สวพ.002 
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้สวัสดิการฯ 
- ระเบียบมหาวิทยาลัย เรื่อง กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
- แบบเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร สวพ.003 
- แบบขอรับบำเหน็จฯ สวพ.004  
- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด สวพ.005  
- ใบมอบฉันทะบำเหน็จตกทอด สวพ.006 

3. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

3.1 ประกาศ ก.พ.อ.

- การติดตามความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
- แบบฟอร์ม ก.พ.อ.03(สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์) 
- แบบฟอร์ม ก.พ.อ.04(สำหรับการขอโดยผู้บังคับบัญชา) 
- แบบรับรองตนเองด้านจริยธรรมทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พ.ศ. 2560 
- แบบรับรองตนเองด้านจริยธรรมทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พ.ศ. 2563 
- แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พศ. 2560 
- แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พศ. 2563 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ. 2561 
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ. 2562

3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
- ขั้นตอนการขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

3.3 ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน
  เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562 
- แบบ กพว. 01 แบบเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
  โดยผู้ทรงคุณวุฒิของสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) พ.ศ. 2563
- แบบคำขอส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (พบ.Peer-1)
- หนังสือออกถึงผู้ทรงคุณวุฒิ (พบ.Peer-2)
- แบบประเมินผลงานทางวิชาการ (พบ.Peer-3)
- รายละเอียดการปรับแก้ผลงานทางวิชาการตามข้อเสนอแนะ (พบ.Peer-4)

4. การลาศึกษาต่อ

- ขั้นตอนการลาศึกษาต่อและขอรับทุนพัฒนาบุคลากร
- แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในการรับทุน 
- สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา 
- สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ 
- สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา 
- สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ 
- เอกสารแนบท้ายสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ

5. การขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

- ขั้นตอนการลาศึกษาและขอรับทุนพัฒนาบุคลากร
- ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากร 
- แบบยืนยันการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร 
- แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายทุน 
- เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
- แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในการรับทุน

ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ และการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

- ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 
- ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติผู้ขอรับทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ พ.ศ. 2561

6. สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

- เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
- เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
- สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
- รายการเอกสารประกอบการทำสัญญา

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

- แบบรับรองภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
- แบบบันทึกภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
- แบบคำขอต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
- แบบคำขอต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
- เอกสารแนบท้าย 3 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 
- เอกสารแนบท้าย 2 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564-สายสนับสนุน 
- เอกสารแนบท้าย 1 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564-สายวิชาการ 
- ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 
- ประกาศ โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 
- โครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
- โครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์ 
- โครงร่างผลงานเชิงสังเคราะห์ 
- โครงร่างการเขียนเอกสารประกอบผลงานลักษณะอื่น 
- ขั้นตอนการต่อสัญญาจ้าง 
- แบบบันทึกภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ (โรงเรียนสาธิตฯ)
- เทคนิคและวิธีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
- ตัวอย่างและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก

8. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
- เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การกกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง สมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง สมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดประสบการณ์และระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
- แบบฟอร์มการจัดทำแบบประเมินค่างาน

9. สัญญาจ้างพนักงานราชการ

10. สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

- ขั้นตอนการรับพนักงานชั่วคราว
- สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

 

11. ประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

- แบบสรุปการประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย 
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
- ขั้นตอนการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

12. แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ

13. แบบบันทึกส่งใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการ

14. แบบติดตามผลการพัฒนาตนเอง (IDP)

15. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร


เอกสารเผยแพร่

1. คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย
2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
- แผ่นพับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2560 
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 
- กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2556 
3. แผนการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ 
4. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน 
5. รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงานตามระบบใหม่ 
6. รายงานแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP) 
7. คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกันคุณภาพ

1. การจัดการความรู้
- โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย 
- เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
2. รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) 
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2553-2554 
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2552-2553 
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2550-2551 
3. แนวปฏิบัติที่ดี 
- แนวปฏิบัติที่ดี 
- งานพัสดุ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานทรัพย์สินและรายได้ 
- งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- การเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยระบบ GFMIS 
- การจัดทำบัญชี 
4. แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2558 
5. แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการปีงบประมาณ 2558 
6. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 56-60 
7. แผนจัดการความรู้ 1 มิ.ย.-31 พ.ค. 53 
8. แผนการจัดการเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี 2557 
9. แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2556 - 2559 
10. แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552-2553 
11. แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2556-2559 
12. แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ฉบับที่ 3 
13. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 58-62 สำนักงานอธิการบดี 
14. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2557 
15. ผลการประเมินผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี 2552

 

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ค่าบำรุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของสมาชิก พ.ศ. 2562
2. หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่2) 
3. หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2562 
4. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
5. ระเบียบฯ ว่าด้วยเิบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
6. ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
7. ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
8. มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่าย 
9. ประกาศโครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 
10. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
11. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
12. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯนิติกร ระดับชำนาญการ 
13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
14. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
15. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผุ้ทรงคุณวุฒิ 
16. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 
17. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ 
18. ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2552 
19. ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
20. ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานปกติ พ.ศ. 2553 
21. ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
22. ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคคลากร พ.ศ. 2553 
23. ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการทำตาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
24. ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการสอนให้นักศึกษา พ.ศ. 2553 
25. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
26. ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานอาจารย์ พ.ศ. 2559 
27. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
28. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธี 
29. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร พ.ศ. 2563 
30. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 
31. เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเบิกจ่ายเงิน

 

แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบประเมินผลฯข้าราชการพลเรือนฯ สายวิชาการ

- ประเมินผลฯข้าราชการพลเรือนฯ สายวิชาการ ครั้งที่ 2