เอกสารทั้งหมด พิมพ์
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019 เวลา 12:09 น.
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มงานบริหารงานบุคคล
1. แบบฟอร์ม/ใบคำร้อง
-แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว
-แบบบันทึกข้อความขอลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง
-แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติงานล่าช้า (New)
-แบบฟอร์มรับรองการไม่บันทึกเวลาเข้า – ออก ปฏิบัติงาน/การลงเวลานอกสถานที่


2. สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

-แผนผังขั้นตอน การขอรับสิทธิ์สวัสดิการ 
-แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์สวัสดิการ สวพ.001 
-แบบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล สวพ.002  
-ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้สวัสดิการฯ
-ระเบียบมหาวิทยาลัย เรื่อง กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
-แบบเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร สวพ.003 
-แบบขอรับบำเหน็จฯ สวพ.004 
-หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด สวพ.005 
-ใบมอบฉันทะบำเหน็จตกทอด สวพ.006 


3. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
3.1 ประกาศ ก.พ.อ.
-การติดตามความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
-ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
-แบบฟอร์ม ก.พ.อ.03(สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์)

-แบบฟอร์ม ก.พ.อ.04(สำหรับการขอโดยผู้บังคับบัญชา)
-ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
-ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563
-ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
-ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ. 2561
-ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ. 2562
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
-ขั้นตอนการขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

3.3 ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562
-แบบ กพว. 01 แบบเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิของสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) พ.ศ. 2563

4. การลาศึกษาต่อ
-ขั้นตอนการลาศึกษาต่อและขอรับทุนพัฒนาบุคลากร
-แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในการรับทุน
-สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา
-สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ
-สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา
-สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ

5. การขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

-ขั้นตอนการลาศึกษาและขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

-ใบสมัครขอรับทุน

-ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากร
-แบบยืนยันการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

-แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายทุน

 

 

ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ และการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

-ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
-ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558
-ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติผู้ขอรับทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
-ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ พ.ศ. 2561
-รายการเอกสารประกอบการทำสัญญา

6. สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

-เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
-เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
-สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
-รายการเอกสารประกอบการทำสัญญา


7. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 - แบบรับรองภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
- แบบบันทึกภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
- แบบคำขอต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

 - แบบคำขอต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 - เอกสารแนบท้าย 3 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
 - เอกสารแนบท้าย 2 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564-สายสนับสนุน
 - เอกสารแนบท้าย 1 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564-สายวิชาการ
 - ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
 - โครงร่างการเขียนเอกสารประกอบผลงานลักษณะอื่น
 - โครงร่างผลงานเชิงสังเคราะห์
 - โครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์
 - โครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลัก
 - ประกาศ โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 - ขั้นตอนการต่อสัญญาจ้าง

8. สัญญาจ้างพนักงานราชการ

9. สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว
-ขั้นตอนการรับพนักงานชั่วคราว
-สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

10. ประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
-แบบสรุปการประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย
-แบบประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
-ขั้นตอนการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาิทยาลัย

11.แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ

12.แบบบันทึกส่งใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการ

13.แบบติดตามผลการพัฒนาตนเอง (IDP)

14.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร

เอกสารเผยแพร่
1. คู่มือมหาวิทยาลัย
2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
-แผ่นพับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2560
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
-คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
-กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2556
3. แผนการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่
4.แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน
5.รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงานตามระบบใหม่
6.รายงานแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP)
7.คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกันคุณภาพ
1. การจัดการความรู้
-โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
-เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
2. รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)
-รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2553-2554
-รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2552-2553
-รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2550-2551
3. แนวปฏิบัติที่ดี
- แนวปฏิบัติที่ดี
- งานพัสดุ
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคล
- งานทรัพย์สินและรายได้
-งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
-การเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยระบบ GFMIS
- การจัดทำบัญชี
4.แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2558
5.แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการปีงบประมาณ 2558
6.แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 56-60
7.แผนจัดการความรู้ 1 มิ.ย.-31พ.ค.53
8.แผนการจัดการเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี 2557
9.แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2556 - 2559
10.แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2552-2553
11.แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2556-2559
12.แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ฉบับที่ 3
13.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 58-62 สำนักงานอธิการบดี
14.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2557
15.ผลการประเมินผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี 2552
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ค่าบำรุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของสมาชิก พ.ศ. 2562
2.หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ.2562 (ฉบับที่2)
3.หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ.2562
4.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
5.ระเบียบฯ ว่าด้วยเิบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
6.ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
7.ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
8.มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่าย
9.ประกาศโครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
10.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
11.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
12.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯนิติกร ระดับชำนาญการ
13.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
14.ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
15.ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผุ้ทรงคุณวุฒิ
16.ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559
17.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ
18.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2552
19.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
20.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานปกติ พ.ศ.2553
21.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
22.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคคลากร พ.ศ.2553
23.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการทำตาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการสอนให้นักศึกษา พ.ศ.2553
25.ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
26.ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานอาจารย์ พ.ศ. 2559
27.ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
28.การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธี
29.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร
30.เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์มอื่นๆ
แบบประเมินผลฯข้าราชการพลเรือนฯ สายวิชาการ
-ประเมินผลฯข้าราชการพลเรือนฯ สายวิชาการ ครั้งที่ 2

- แบบคำขอต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ


 

 

 


8. สัญญาจ้างพนักงานราชการ

9. สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว
-ขั้นตอนการรับพนักงานชั่วคราว
-สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

10. ประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
-แบบสรุปการประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย
-แบบประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
-ขั้นตอนการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาิทยาลัย

11.แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ

12.แบบบันทึกส่งใบสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการ

13.แบบติดตามผลการพัฒนาตนเอง (IDP)

14.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร

เอกสารเผยแพร่
1. คู่มือมหาวิทยาลัย
2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
-แผ่นพับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2560
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
-คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
-กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2556
3. แผนการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่
4.แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน
5.รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงานตามระบบใหม่
6.รายงานแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP)
7.คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกันคุณภาพ
1. การจัดการความรู้
-โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
-เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
2. รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)
-รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2553-2554
-รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2552-2553
-รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2550-2551
3. แนวปฏิบัติที่ดี
- แนวปฏิบัติที่ดี
- งานพัสดุ
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคล
- งานทรัพย์สินและรายได้
-งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
-การเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยระบบ GFMIS
- การจัดทำบัญชี
4.แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2558
5.แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการปีงบประมาณ 2558
6.แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 56-60
7.แผนจัดการความรู้ 1 มิ.ย.-31พ.ค.53
8.แผนการจัดการเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี 2557
9.แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2556 - 2559
10.แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2552-2553
11.แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2556-2559
12.แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ฉบับที่ 3
13.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 58-62 สำนักงานอธิการบดี
14.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2557
15.ผลการประเมินผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี 2552
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ค่าบำรุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของสมาชิก พ.ศ. 2562
2.หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ.2562 (ฉบับที่2)
3.หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ.2562
4.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
5.ระเบียบฯ ว่าด้วยเิบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
6.ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
7.ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
8.มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่าย
9.ประกาศโครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
10.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
11.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
12.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯนิติกร ระดับชำนาญการ
13.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
14.ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
15.ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผุ้ทรงคุณวุฒิ
16.ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559
17.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ
18.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2552
19.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
20.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานปกติ พ.ศ.2553
21.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
22.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคคลากร พ.ศ.2553
23.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการทำตาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการสอนให้นักศึกษา พ.ศ.2553
25.ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
26.ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานอาจารย์ พ.ศ. 2559
27.ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
28.การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธี
29.ประกาศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร
30.เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์มอื่นๆ
แบบประเมินผลฯข้าราชการพลเรือนฯ สายวิชาการ
-ประเมินผลฯข้าราชการพลเรือนฯ สายวิชาการ ครั้งที่ 2