ระเบียบการสมัครสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

 

ระเบียบการสมัครสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)
ศูนย์พัฒนาภาษาและวิทเศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพชรบุรี

รายละเอียด การสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ  TOEIC

1. อัตราค่าสมัคร :      

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ค่าสมัคร 1,300 บาท

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ค่าสมัคร 1,800 บาท

3. บุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 2,300 บาท (ผู้สอบประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น จะได้ถ่ายรูปติดใบคะแนนสอบ)

** การนำผลคะแนนสอบไปใช้ยื่นเป็นหลักฐาน  ให้ผู้สอบเลือกประเภทการสมัครให้ถูกต้องว่านำคะแนนสอบไปใช้ยื่นเป็นหลักฐานกับ องค์กร หรือหน่วยงานใด เนื่องจากบางองค์กรต้องการหลักฐานผลคะแนนสอบประเภท Personal เท่านั้น

หมายเหตุ :

1. โปรดเก็บเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน และใช้ยืนยันการเข้าสอบ

2. กรณีผู้สมัครสอบขาดสอบจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

***ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่าน ธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่ 020126789195 ชื่อบัญชี  “มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ” หรือ พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินได้ที่ ฝ่ายการเงิน อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (ภายในระยะเวลาที่กำหนด) เท่านั้น***

*ในกรณีที่ผู้สมัครสอบ ไม่ชำระเงินตามระยะวันเวลารับสมัครสอบและชำระเงินค่าสอบตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งสอบ

** และ (หากครบจำนวน 60 คน ก่อนวันที่หมดเขตรับสมัครจะปิดรับสมัครทันที)

ในกรณีจำนวนผู้สมัครรวมแล้วไม่ถึง 50 คน ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน แต่จะเลื่อนการสอบ TOEIC ไปรอบต่อไปจนกว่าจะครบตามจำนวน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนสอบ 5 วัน

 

2. วันเวลาและสถานที่สอบ :

เริ่มลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารตามมาตรการคัดกรองผู้สอบ โดยศูนย์สอบ TOEIC ตั้งแต่เวลา 12:00 น. – 12:45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

เจ้าหน้าที่จาก Center for Professional Assessment (Thailand) ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเวลา 12:45 น.

หมายเหตุ  “ผู้สมัครสอบในนามบุคคลทั่วไปให้มารายงานตัวที่ห้องสอบก่อนเวลา 12.20 น. เนื่องจากผู้เข้าสอบจะต้องถ่ายรูปติดใบแสดงผลคะแนนสอบ”

– เริ่มสอบ  เวลา  13.00 – 16.30-น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

หมายเหตุ  : 1. วัน/เวลา/สถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรดตรวจสอบข้อมูลการสอบในแต่ละเดือนของการสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ โทร. 032-708632

 

3. เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ ต้องเป็นเอกสารตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้แสดงยืนยันก่อนเข้าห้องสอบ

1. ประเภทนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผู้สอบต้องเตรียมหลักฐานมาทุกอย่าง ดังนี้

1. บัตรนักศึกษา (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)

2. บัตรประจำตัวประชาชน  (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)

3. นำผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ตามประกาศมาตรการคัดกรองผู้สอบ TOEIC มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ Center for Professional Assessment (Thailand)

2. ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ผู้สอบต้องเตรียมหลักฐานมาทุกอย่าง ดังนี้

1. บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ท่านสังกัด  (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)

2. บัตรประจำตัวประชาชน  (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)

3. นำผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ตามประกาศมาตรการคัดกรองผู้สอบ TOEIC มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ Center for Professional Assessment (Thailand)

3. ประเภทบุคคลทั่วไป (จะได้ถ่ายรูปติดใบคะแนนสอบ) ผู้สอบต้องเตรียมหลักฐานมาทุกอย่าง ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่  หรือ Passport  (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)

2. นำผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ตามประกาศมาตรการคัดกรองผู้สอบ TOEIC มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ Center for Professional Assessment (Thailand)

**หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบต้องนำเอกสารการเข้าห้องสอบมาให้ครบตามที่ระบุไว้เพื่อแสดงยืนยัน ก่อนเข้าห้องสอบ หากไม่นำเอกสารดังกล่าวมาในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบและจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

1. บัตรนักศึกษา/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

2. บัตรประชาชน

3. กระเป๋าตังค์

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

1. โทรศัพท์มือถือ

2. นาฬิกาข้อมือทุกชนิด

3. อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ  (เนื่องจากได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้ให้ในห้องสอบแล้ว)

4.  พวงกุญแจ

 

4. การรับผลคะแนนสอบ  ::

– กรณีมารับด้วยตนเอง  ติดต่อรับคะแนนหลังจากสอบเสร็จ 1 สัปดาห์  กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน  ติดต่อรับในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

สถานที่รับผลคะแนนสอบ :: ติดต่อที่ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

– กรณีส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ต้องแจ้งและระบุให้เจ้าหน้าที่สอบ TOEIC ทราบในห้องสอบหลังสิ้นสุดการสอบ พร้อมเขียนชื่อ และที่อยู่ บนหน้าซองจดหมาย (ชำระเงินค่าดำเนินการส่งทางไปรษณีย์ 50 บาท หลังสอบเสร็จ)

 

เรื่อง บัตรนักศึกษาของนักษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี หมดอายุ บัตรไม่สมบูรณ์

** ผู้สอบประเภทนักศึกษา ต้องนำบัตรประชาชน และบัตรนักศึกษามาแสดงตนในวันสอบ บัตรทั้ง 2 ต้องเป็นบัตรในลักษณะสมบูรณ์ มีรูปหน้าชัดเจน และบัตรยังไม่หมดอายุการใช้งานก่อนวันสอบ เพื่อนำมายืนยันการใช้สิทธิ์นักศึกษาในวันสอบ (หากผู้เข้าสอบไม่เตรียมหลักฐานดังกล่าวมาแสดงตนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

1. นักศึกษาที่ยังมีสถานะภาพปกติและกำลังศึกษาอยู่  กรณีนักศึกษาที่บัตรนักศึกษาหมดอายุ

              –  ให้นักศึกษาติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้เวลาดำเนินการ 1 วันทำการ หรือ

กรณีที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา แต่บัตรใกล้หมดอายุการใช้งาน ให้นักศึกษาขอเอกสารหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ และต้องประทับตรามหาวิทยาลัย และเป็นฉบับจริง เท่านั้น 

2. นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วสถานะภาพสำเร็จการศึกษา แต่บัตรนักศึกษายังไม่หมดอายุก่อนวันสอบ TOEIC สามารถใช้สิทธิ์สอบประเภทนักศึกษาได้

เรื่อง  การเปลี่ยนประเภทการสมัครสอบ TOEIC

ขั้นตอนแนวปฎิบัติดังนี้ (หากผู้สมัครสอบไม่ปฎิบัติตามทางศูนย์สอบจะไม่อนุญาตให้สอบ)

1. ผู้สอบต้องโทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครในระบบ

   “โดยผู้สอบต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันที่ปิดรับสมัครสอบในระบบ” สามารถติดต่อเบอร์โทร. 032-708632 (เนื่องจากมีผลต่อใบเสร็จที่ผู้สอบใช้ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคาร และมีผลต่อการยืนยันข้อมูลตัวบุคคลของผู้สอบ และจำนวนผู้เข้าสอบกับทางศูนย์สอบ TOEIC สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ)

***************************************************************

     ผู้สอบท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทการสมัครสอบ TOEIC จากประเภทการสอบนักศึกษา เป็นประเภทบุคคลทั่วไป (Personal) เพื่อใช้สำหรับการสมัครงานที่หน่วยงานต้องการใบคะแนนสอบแบบมีการถ่ายรูปให้ผู้สมัครเปลี่ยนเป็นประเภทบุคคลทั่วไป  

 

ประชาสัมพันธ์เรื่องประเภทการสมัครสอบ และหลักฐานในการใช้เข้าสอบ

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ค่าสมัคร 1,300 บาท  

(สถานะภาพการเป็นนักศึกษาปกติ และบัตรนักศึกษายังไม่หมดอายุสามารถใช้สิทธิ์สอบประเภทนักศึกษาได้)

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ค่าสมัคร 1,800 บาท (เฉพาะบุคลากรสังกัดราชภัฎเพชรบุรี)

3. บุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 2,300 บาท (ผู้สอบประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น จะได้ถ่ายรูปติดใบคะแนนสอบ)

** การนำผลคะแนนสอบไปใช้ยื่นเป็นหลักฐาน  ให้ผู้สอบเลือกประเภทการสมัครให้ถูกต้องว่านำคะแนนสอบไปใช้ยื่นเป็นหลักฐานกับองค์กร หรือหน่วยงานใด เนื่องจากบางองค์กรต้องการหลักฐานผลคะแนนสอบประเภท Personal เท่านั้น

หมายเหตุ : 1. โปรดเก็บเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

                   2. กรณีผู้สมัครสอบขาดสอบจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การใช้สิทธิ์แต่ละประเภทต้องใช้หลักฐานในการเข้าสอบ ดังนี้

หลักฐานที่ผู้สอบต้องนำมาแสดงในวันสอบ  

(บัตรที่ใช้เป็นหลักฐานต้องเป็นบัตรที่สมบูรณ์ รูปหน้าแสดงบนบัตรชัดเจน และยังมีอายุการใช้งานได้จริงไม่เป็นบัตรที่หมดอายุการใช้งาน)

       1. ประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี   ใช้บัตรนักศึกษา และบัตรประชาชน หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือ Passport ตัวจริง

       2. ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี   ใช้บัตรประชาชน  และบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ท่านสังกัด

3. ประเภทบุคคลทั่วไป  ใช้บัตรประชาชน หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือ Passport ตัวจริง

กรณีผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย ให้ผู้สอบปฎิบัติ ดังนี้

 1. ผู้สอบท่านใดที่เคยได้รับการผ่าตัด หากมีเหล็กในร่างกาย ขอให้ผู้สอบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ในช่วงระยะเวลารับสมัครสอบของเดือนนั้น เบอร์โทร. 032-708632 เนื่องจากทางศูนย์สอบ TOEIC มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ต้องแจ้งข้อมูลให้แก่ทางศูนย์สอบ TOEIC สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

2. กรณีผู้สอบที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อความบกพร่องทางร่างกาย ไม่ว่าชนิดใดก็ตามทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรระหว่างสอบ นอกเหนือจากเอกสารที่ระบุข้างต้นแล้ว ผู้สอบจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) ตัวจริง หรือสำเนาที่มีตราประทับจากโรงพยาบาล ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสอบ ซึ่งระบุรายละเอียดความจำเป็นที่ผู้สอบจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ชนิดนั้นๆ ระหว่างการสอบ เพื่อเป็นหลักฐานในการขออนุญาตเข้าสอบ *** (หากผู้สอบไม่ปฎิบัติตามรายละเอียดข้างต้น จะถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบ)

ข้อมูลศูนย์สอบ TOEIC มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-708632

E-mail:  lc.pbru@mail.pbru.ac.th
Page : pbru Language center