สมัครสอบ TOEIC

รายละเอียดการสอบ TOEIC


TOEIC (Test of English for International Communication)
เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (Proficiency) ที่ใช้อย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชน แบบทดสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการสมัครทำงาน ด้วยข้อสอบมาตรฐานระดับสากลในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

       สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล หน่วยงานของเอกชน หน่วยงานของรัฐบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ ที่ต้องการนำผลคะแนนสอบของผู้สมัครงาน โดยองค์กรจะนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อแนบเป็นเอกสารเพิ่มเติมในการสมัครเข้า เรียน การรับสมัครเข้าทำงาน การปรับเงินเดือน การขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบ 2 รูปแบบคือ
       1. TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ
       2. TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่
       โดยในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่านคะแนนของ TOEIC ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ

รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)
       ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การอ่าน (Reading) โดยเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) จำนวน 200 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
       1. การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ ระดับคะแนนตั้งแต่ 5 – 495 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการสอบฟัง 45 นาที
       2. การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ ระดับคะแนนตั้งแต่ 5 – 495 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการสอบอ่าน เวลา 75 นาที
       โดยการสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การอ่าน (Reading)

ผลสอบ TOEIC
       ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุหลักฐานที่ผู้สอบต้องนำมาแสดงในวันสอบ
       1. บัตรนักศึกษา (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)
       2. บัตรประชาชน หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือ Passport (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)
       3. บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ท่านสังกัด (ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และรูปหน้าชัดเจน)
 
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ
       – บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีรับแทนถ่ายสำเนาบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)