ข้อมูลหน่วยงาน

ปรัชญา : ยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการสร้างความเป็นสากล

 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์บริการด้านภาษาและหน่วยขับเคลื่อนคู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศและการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับสากล โดยบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

นิยมองค์กร : ทำงานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สำนึกนำความรับผิดชอบ กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว

 

พันธกิจ :

1. การบริการด้านวิชาการและแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลาการทางการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. การบริการจัดทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา อาจารย์บุคลากรการทางการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างครอบคลุมในทุกวิชาชีพ

3. การวิจัยและค้นคว้า เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลาการทางการศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น

4. การแสวงหาเครือข่ายและคู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างการยอมรับและเผยแพร่สู่ระดับสากล

5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้น การจัดศูนย์ทดสอบทางภาษา

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

1. การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศแก่บัณฑิต อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

2. การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการผลิตบัณฑิตครูเข้าสู่อาชีพ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

4. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

 

เป้าประสงค์ :

1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นแรงงานที่มีศักยภาพของท้องถิ่น

2. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูเข้าสู่อาชีพ

3. เครือข่ายและคู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร/การจัดการ เรียนรู้/งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างการยอมรับและเผยแพร่สู่ระดับสากล

4. ศูนย์ภาษามีระบบบริหารจัดการที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

 

บุคลากรศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์


ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
รองอธิการบดีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้
เบอร์ติดต่อ : 032-708632
e-mail : kitsada.tun@mail.pbru.ac.th

อ.วัชระ เย็นเปรม
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาภาษา
เบอร์ติดต่อ : 032-708632
e-mail :
watchara.yen@mail.pbru.ac.th
   
   

นางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี

รักษาการหัวหน้างานศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ : 032-708632
e-mail : jetsadarat.klo@mail.pbru.ac.th


นางเสาวภา พงษ์พิพัฒน์
รักษาการ หัวหน้างานพัฒนาและมาตรฐานภาษา
เบอร์ติดต่อ : 032-708632
e-mail : saowapa.pho@mail.pbru.ac.th

นางสาวอลิสา ทิมศรี
เบอร์ติดต่อ : 032-708632
e-mail : alisa.tim@mail.pbru.ac.th


 

นางสาวรุ่งอรุณ เกิดพิพัฒน์
เบอร์ติดต่อ : 032-708632
e-mail :  

นางสาวสุภาวดี ใจจร
เบอร์ติดต่อ : 032-708632
e-mail : 

นายพีรณัฐ บุญคอย
เบอร์ติดต่อ : 032-708632
e-mail : 

นายเจริญ แสงคำกุล
เบอร์ติดต่อ : 032-708632
e-mail : 


 นายนิสันติ ศิลประเสริฐ
เบอร์ติดต่อ : 032-708632
e-mail : nisanti.sin@mail.pbru.ac.th

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาภาษา มีหน้าที่หลักในการพัฒนาทักษะภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคคลภายนอกที่สนใจจะพัฒนา ด้านทักษะภาษาโดยมีการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านภาษา และเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ด้านภาษา พร้อมทั้งให้บริการวิชาการ แก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน ด้านการขอและให้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เตรียมข้อมูลเพื่อให้รายละเอียดเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงาน แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือราชการ อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และบุคลากรชาวต่างประเทศ รวมถึงอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัย และการให้คำปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย