ข้อมูลหน่วยงาน

ปรัชญา : ยกระดับทักษะภาษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ : ศูนย์บริการด้านภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศในระดับสากล โดยบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

ค่านิยมองค์กร :

 • ทำงานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สำนึกนำความรับผิดชอบ กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว

พันธกิจ Obilgation:

 1. การบริการด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลาการทางการศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น
 2. แหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของท้องถิ่น
 3. การจัดอบรมหลักสูตรทางภาษาระยะสั้นและการจัดทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
 4. การวิจัย ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างประเทศและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. การยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 2. การยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูเข้าสู่อาชีพ
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

 1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้และทักษะทางภาษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
 2. จัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้รับการอบรมและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 4. สถาบันภาษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษา


โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

บุคลากรศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ : 032-708639
e-mail : kitsada.tun@mail.pbru.ac.th

นางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี

รักษาการหัวหน้างานศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ : 032-708639
e-mail : jetsadarat.klo@mail.pbru.ac.th


นางเสาวภา พงษ์พิพัฒน์
รักษาการ หัวหน้างานพัฒนาและมาตรฐานภาษา
เบอร์ติดต่อ : 032-708632 เบอร์ภายใน 8632
e-mail : saowapa.pho@mail.pbru.ac.th

นางสาวสุรภา พูลเพิ่ม
รักษาการ หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ : 032-708627 เบอร์ภายใน 8627
e-mail : surapa.pul@mail.pbru.ac.th

นางสาวลัลน์ลภัฏ ชื่นอารมณ์
เบอร์ติดต่อ : 032-708627 เบอร์ภายใน 8627
e-mail : lallapat.chu@mail.pbru.ac.th

นางสาวอลิสา ทิมศรี
เบอร์ติดต่อ : 032-708632 เบอร์ภายใน 8632
e-mail : alisa.tim@mail.pbru.ac.th

นางพนมพร มั่นประสงค์
เบอร์ติดต่อ : 032-708639
e-mail : heynidnoi@gmail.com

นายนิสันติ ศิลประเสริฐ
เบอร์ติดต่อ : 032-708639
e-mail : nisanti.sin@mail.pbru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาภาษา มีหน้าที่หลักในการพัฒนาทักษะภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคคลภายนอกที่สนใจจะพัฒนา ด้านทักษะภาษาโดยมีการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านภาษา และเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ด้านภาษา พร้อมทั้งให้บริการวิชาการ แก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน ด้านการขอและให้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เตรียมข้อมูลเพื่อให้รายละเอียดเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงาน แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือราชการ อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และบุคลากรชาวต่างประเทศ รวมถึงอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัย และการให้คำปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย