ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ และ อาจารย์ ดร.ปฏิภาณี ขันธโภค รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะรวม 8 ท่าน โดยหน่วยงานได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภาษา อาจารย์วัชระ เย็นเปรม ให้การรต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมทั้งงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับนางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์และบุคลากรประจำศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ทุกท่าน