ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัด 2 ท่าน

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

👏นางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

👏นางเสาวภา พงษ์พิพัฒน์ หัวหน้างานพัฒนาและมาตรฐานภาษา

เนื่องในโอกาสที่ได้พัฒนาผลงานวิจัยจากงานประจำและได้รับการตอบรับตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารฐานข้อมูลระดับ TCI 2 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์: DynEd ในวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.) ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

สำหรับผู้ที่สนใจอ่านบทความได้ที่: https://so05.tci-thaijo.org/…/article/view/262450/177444

2. การยอมรับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านอีเลิร์นนิงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2566

สำหรับผู้ที่สนใจอ่านบทความได้ที่: https://so03.tci-thaijo.org/…/article/view/260059/178095

3. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน TOEIC ผ่านระบบ LMS ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2566

สำหรับผู้ที่สนใจอ่านบทความได้ที่: https://so03.tci-thaijo.org/…/ajpbru/article/view/260288