ประกาศเนื่องจากจำนวนผู้สมัครสอบ TOEIC ทั้งรอบวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 และ รอบวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 ไม่ถึงเกณฑ์ที่ Center for Professional Assessment (Thailand) กำหนด

ประกาศเนื่องจากจำนวนผู้สมัครสอบ TOEIC ทั้งรอบวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 และ รอบวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 ไม่ถึงเกณฑ์ที่ Center for Professional Assessment (Thailand) กำหนด

💁‍♀️ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ารับการทดสอบในรอบถัดไป✨✨

**ศูนย์พัฒนาภาษาฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดสอบในรอบเดือนถัดไป หากจำนวนผู้สมัครไม่ครบเกณฑ์ขั้นต่ำที่ CPA กำหนด ตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัครสอบ TOEIC

หมายเหตุ : กรณีพบปัญหาในการใช้งานระบบฐานข้อมูล CEFR! กรุณากรอกรายละเอียดปัญหาพร้อมแนปไฟล์รูปภาพได้ที่ https://forms.gle/AwxdyBmcdJBDFjnd6 เพื่อให้ Webmin ทำการตรวจสอบและแก้ไข