ผลงานนักศึกษา กิจกรรม Everyday English 20 ชั่วโมง

ผลงานนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Everyday English
จำนวน 20 ชั่วโมง

1. นายธนภูมิ ร่วมวงษ์ 654102125

2. นางสาวปิยดา ขำทวี และนางสาวสิริวรรณ ฤกษ์สมุทร

3. นางสาวกรรณิกาณ์ ส่งศรี และนางสาวจุฑารัตน์ แสงเดือน

4. นางสาวชลิตา เพชรรัตน์

5. นางสาวนวพร เรืองอร่าม และนางสาววรรณกานต์ คีรีเขต

6. นายระพีพัฒน์ เผ่าสำราญ

7. นางสาวกัญญาณัฐ บุญลดา และนางสาวสุพรรณี ทองเอียง

8. นางสาวบัณฑิตา นายภานุมาส และนายศักดิ์รพี

9. นางสาวจิรัชญา สนามไชย และนางสาวพิชาภา พืชชน

10. นางสาวปนัดดา สุขชาวนา

11. น.ส.ดาริณี เพิ่มพูน

12. นางสาวจิราพัชร ชาญเดช

13. นางสาวณัฐพร รักเกาะ นางสาวอรอุษา เจริญรักษา และนางสาวจิตรวดี ดวงดาว

14. นางสาวปุณณภา ทุนพุทธา

15. นายศิรวิทย์ ทศพล และนายโชคอนันต์

16. นางสาวสุกัญญา ศิลปศร และนายชนาธิป เย็นใจ

17. นางสาวจิตตินันท์ ชื่นตา

18. นายวิวัฒน์ คงนวล

19. นางสาวศิรินภา จันทร์เเจ้ง

20. นางสาวภาพิมล แก้วสอาด

21. นายวัชระ พูลสวัสดิ์ และนางสาวพรสินี พฤกษ์ปีติ

22. นางสาวเกตุแก้ว สมเคราะห์

23. นายพงศภัค ไทย​ถาวร​

24. บุษยรังสี รักษาเวียง

25. นางสาวประภัสสร ธูปประทีป และนายพินิจนันท์ แก้วแสวง

26. นายพุฒิพงษ์ น้อยสอาด และนางสาวปวันรัตน์ ทิพวัน

27. นายเมธัส และนางสาวอารยา

28. นางสาวจิราพร เมฆา