คณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   คณะครุศาสตร์
อาคาร 9 โทร. 032-708621
7446
2   Link   คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคาร 19 โทร. 032-708620
5928
3   Link   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 26 โทร. 032-708609
7470
4   Link   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร 16 โทร. 032-708619
6707
5   Link   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคาร 23 โทร. 032-708615
7926
6   Link   คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 18 โทร. 032-708616
10070
7   Link   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 4 โทร. 032-708618
6660
8   Link   บัณฑิตวิทยาลัย
งานบัณฑิตศึกษา อาคารวิทยาภิรมย์(อาคาร14) ชั้น 7 โทร. 032-708629
5684
9   Link   คณะพยาบาลศาสตร์
อาคาร 29 โทร. 032-708622
3147