ขณะนี้อยู่ที่ หน้าแรก : >> ข้อมูลทั่วไป >> ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019 เวลา 00:00 น.
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
      ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการจัดการกลุ่มสาขาอาชีพตามระเบียบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้แก่ (1.)ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม (2.)ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ, ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ (1.)การยกระดับคุณภาพบัณฑิต (2.)การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น (3.)การสร้างความเป็นสากล   
     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขับเคลื่อนโดยกลุ่มสาขาอาชีพทั้งหมด 7 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ 1.กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 2.กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 3.กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล 4.กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 5.กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 6.กลุ่มสาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 7.กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาบุคลากร และทรัพยากรในท้องถิ่นเข้าสู่มาตรฐานสากล