ขณะนี้อยู่ที่ หน้าแรก : >> ข้อมูลทั่วไป >> ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019 เวลา 00:00 น.
ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1) พัฒนาทักษะภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคคลภายนอกที่สนใจจะพัฒนาด้านทักษะภาษา โดยมีการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านภาษา และเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ด้านภาษา พร้อมทั้งให้บริการวิชาการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    2) ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานด้านการขอและให้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เตรียมข้อมูลเพื่อให้รายละเอียดเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงาน แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือราชการ อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และบุคลากรชาวต่างประเทศ รวมถึงอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัย และการให้คำปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย