ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019 เวลา 00:00 น.

 

นายสะอาด เข็มสีดา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 

 

นางภัควัน จันทนเสวี

ผู้อำนวยการกองกลาง

      

            นายนเรนทร อมรจุติ

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

    นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ

 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา