ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019 เวลา 00:00 น.

 

นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 

 

นางภัควัน จันทนเสวี
ผู้อำนวยการกองกลาง


นายนเรนทร อมรจุติ
รักษาการผู้อำนวยการ
กองนโยบายและแผน

นายกิตติภพ รักษาราษฎร์
รักษาการผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา