ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019 เวลา 00:00 น.

     สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและบริการของมหาวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานที่จำเป็นต้องมีการประสานงานกับบุคลากรในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ผู้บริหาร  คณาจารย์  พนักงาน  คนงาน  นักศึกษา  และผู้มาติดต่อจากภายนอก  จึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นควบคู่กับสถาบันมาโดยตลอด  ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูและยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตามลำดับ

     แต่เดิมสำนักงานอธิการบดี  เป็นเพียง  “ฝ่ายธุรการ”  ของโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี ต่อมาปี  พ.ศ. 2502  โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี  “ฝ่ายธุรการ”  จึงเปลี่ยนเป็น  “สำนักงานอธิการ”

     ในปี พ.ศ. 2538  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  วิทยาลัยครูเพชรบุรี  ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  สำนักงานอธิการจึงเปลี่ยนเป็น  “สำนักงานอธิการบดี”  และ  พ.ศ. 2542  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏฉบับใหม่  ทำให้สำนักงานอธิการบดีมีภาระหน้าที่และแบ่งงานออกเป็น  4  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มการเงินและพัสดุ  กลุ่มงานบริการ  และกลุ่มอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย

     จากนั้นเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มีผลทำให้สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  ยกฐานะเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”  

     วันที่  1  มีนาคม พ.ศ. 2548  มีกฎกระทรวง  จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548  ให้จัดตั้งสำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หน้า  39  เล่ม  122  ตอนที่  20ก  ลงวันที่  8 มีนาคม  2548  

     วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549  ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2549  ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี  ดังนี้  (1) กองกลาง  (2) กองนโยบายและแผน  (3) กองพัฒนานักศึกษา  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หน้า  24  เล่ม  123  ตอนที่  62ง  ลงวันที่  29 มิถุนายน  2549  ส่งผลให้สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการและบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซึ่งมีสถานภาพเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ดังนี้  

     กองกลาง  ประกอบด้วย   งานบริหารทั่วไป   งานบริหารงานบุคคล  งานบริหารคลังและทรัพย์สิน   งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค   งานประชุมและการประชาสัมพันธ์

     กองนโยบายและแผน  ประกอบด้วย    งานบริหารทั่วไป   งานนโยบายและยุทธศาสตร์  งานวิเทศสัมพันธ์

     กองพัฒนานักศึกษา  ประกอบด้วย  งานบริหารทั่วไป   งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ

     ถึงแม้ว่าสำนักงานอธิการบดี  จะมีการเปลี่ยนชื่อและจัดระบบโครงสร้างหน่วยงานให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นก็ตาม  สำนักงานอธิการบดีก็ยังคงเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่บริหารจัดการ  ประสานงาน  ให้การสนับสนุนงานบริหารจัดการด้านผลิตบัณฑิต  การบริการวิชาการ  งานวิจัย  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การให้ความสะดวกในด้านต่างๆตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ให้มีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยสืบไป

 

     ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ประกาศแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ตามประกาศลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 และแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้งหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และประกาศจัดตั้งส่วนงานภายในตามข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกอบกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีจุดเน้นที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้หน่วยงานภายใต้โครงสร้างเดิมไม่สามารถสนองภารกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการกอง ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองใหม่ และยกฐานะงานบางงานที่มีความสำคัญและเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เช่น งานด้านการสื่อสารองค์กร งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล งานด้านการพัฒนาทักษะทางภาษาและงานต่างประเทศ งานพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ตลอดจนงานพัฒนาความสามารถทางการกีฬาและสุขภาพของนักศึกษา เป็นต้นดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้วิเคราะห์และเสนอจัดแบ่งส่วนงานภายในกองและเทียบเท่าใหม่ และจัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่ากองขึ้นใหม่ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้สู่เป้าหมายโดยเร็ว โดยความคาดหวังจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายสำคัญ โดยมีหน่วยงานที่เพิ่มมาดังนี้     

     1. กลุ่มงานพัฒนาภายภาพ ภูมิสถาปัตย์     

     2. กลุ่มงานสื่อสารองค์กร     

     3. ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์     

     4. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   

     5. ศูนย์กีฬาและนันทนาการ     

     6. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

     นับตั้งแต่มีการเปิดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นต้นมาจนถึงเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบันสรุปข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ หัวหน้าสำนักงานอธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ดังนี้


ทำเนียบหัวหน้างานธุรการ วิทยาลัยครูเพชรบุรี   

     นายเสยย์ เกิดเจริญ

     นายล้อม เพ็งแก้ว


ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานอธิการ วิทยาลัยครูเพชรบุรี  พ.ศ. 2518-2537

     นายพิทยา รุ่งราตรี ปี พ.ศ. 2518-2520

     นายวินิต คริสตไทย ปี พ.ศ. 2521-2524

     นายเอกศักดิ์ บุตรลับ ปี พ.ศ. 2525-2526

     นายมนู อุดมเวช ปี พ.ศ. 2527-2535

     นายสุรินทร์  สายกฤษณะ ปี พ.ศ. 2536

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัณย์ ปัญญาวัฒชิโล ปี พ.ศ. 2537


ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  พ.ศ. 2538-2547

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัณย์ ปัญญาวัฒชิโล ปี พ.ศ. 2538

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  แก้วกังวาน ปี พ.ศ. 2539-2542

     นางรพีพรรณ เทียมเดช ปี พ.ศ. 2543-2547

 

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พ.ศ. 2548- ปัจจุบัน

     รองศาสตราจารย์ชัยยศ ธีระเดชพงศ์ ปี  พ.ศ. 2548-2551

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ  งามสมบัติ ปี  พ.ศ. 2552-2553

     รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์ ปี  พ.ศ. 2553-2556

     อาจารย์ ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช ปี  พ.ศ. 2556-2558

     นายสะอาด เข็มสีดา ปี  พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน

 

ทำเนียบผู้อำนวยการกอง  สังกัดสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     นางภควัน จันทนเสวี ผู้อำนวยการกองกลาง

     นายนเรนทร อมรจุติ รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

     นางนับวรรณ    เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา