แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน พิมพ์
เขียนโดย Napatsapon Namsala   
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:35 น.
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ดูรายละเอียด