เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเบิกจ่ายเงิน พิมพ์
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2020 เวลา 22:31 น.

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานบริหารคลังและทรัพย์สินจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติ "เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเบิกจ่ายเงิน" ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >> ดาวน์โหลดเอกสาร