ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องอัตราเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร พิมพ์
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2020 เวลา 09:27 น.

เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร เป็นไปด้วยความประหยัดและเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในด้านการเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องอัตราเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร >> ดาวน์โหลดประกาศ