ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ พิมพ์
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019 เวลา 00:00 น.

ปรัชญา “สนับสนุนการบริหาร สร้างงาน สร้างคุณภาพ”

วิสัยทัศน์ “ในปี 2564 จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการและการให้บริการที่เป็นเลิศ”

 

พันธกิจ

     1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง 

     2. พัฒนาระบบการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดรายได้