5ส เรื่องง่ายๆ ทีคุณก็ทำได้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2022 เวลา 14:21 น.

     สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการนำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาจิตสำนึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งกิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและ ปรับปรุงหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

     ลักษณะนิสัย 5 ส ได้แก่ สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สร้างนิสัย และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แจกอุปกรณ์ทำความสะอาด ได้แก่ ผ้าเช็ดมือ ถุงมือยาง แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้แต่ละหน่วยงาน แยกทำความสะอาดตามหน่วยงาน เพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)