หน้าแรก

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์ภาษาเป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นผู้มีความสามารถด้านภาษา

Speexx Thailand, Vietnam & Cambodia Logo

การฝึกอบรมภาษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

* เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้เครือข่าย PBRU

นื้อหาถูกออกแบบตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Referencefor Languages (CEFR)

บริการนักศึกษา

ข่าวสารศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมและฝึกอบรม

TOEIC Online