คณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   คณะครุศาสตร์
อาคาร 9 โทร.032-493300 ต่อ 1200(คณบดี), 1201(สำนักงาน), 032-493-276 โทรสาร.032-493-276
4713
2   Link   คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารนวเกษตร โทร.032-493300 ต่อ 1209(คณบดี,สำนักงาน), 032-493-270 โทรสาร.032-493-270
2972
3   Link   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 3 โทร.032-493300 ต่อ 1303(คณบดี), 1304(สำนักงาน), 032-493-240 โทรสาร.032-493-240
4135
4   Link   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร.032-493300 ต่อ 1215(คณบดี), 1250(สำนักงาน), 032-414-455 โทรสาร.032-414-455
3410
5   Link   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคาร 1 โทร.032-493300 ต่อ 1205(คณบดี), 1206(สำนักงาน), 032-493-268 โทรสาร.032-493-268
4791
6   Link   คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 2 โทร.032-493300 ต่อ 1207(คณบดี), 1208(สำนักงาน), 032-493-269 โทรสาร.032-493-269
6017
7   Link   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 4 โทร.032-493300 ต่อ 1203(คณบดี), 1204(สำนักงาน), 032-493-372 โทรสาร.032-493-372
3717
8   Link   บัณฑิตวิทยาลัย
งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ อาคารวิทยาภิรมย์(อาคาร14) ชั้น 1 โทร/โทรสาร 032-493297
3044