หน่วยราชการอื่นๆ
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สภามหาวิทยาลัย, สภาวิชาการ, คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
งานสภาและประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร14) ชั้น 8 โทร.032-493-300 ต่อ 1122(หัวหน้างาน), 032-493-298 โทรสาร.032-493-298
2834
2   Link   สภาคณาจารย์และข้าราชการ
2108
3   Link   สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี
สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (14) ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทรศัพท์. 032-493-300-13 ต่อ 1115, 032-493-278 โทรสาร. 032-493-278
2380
4   Link   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการในเรื่องประกันคุณภาพภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2642
5   Link   จดหมายข่าวดอนขังใหญ่
นำเสอนข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย และจดหมายข่าวดอนขังใหญ่ ในการดำเนินงานของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2580