เอกสารเผยแพร่
เอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ

ประเภทต่างๆไฟล์

folder icon 8 คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
folder icon 4 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ และเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]
รายงานแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2557 - 2560