การประกันคุณภาพ

เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ SAR, ก.พ.ร., การจัดการความเสี่ยง, การลดขั้นตอน ฯลฯ

ประเภทต่างๆไฟล์

folder icon 0 การลดเวลาปฏิบัติราชการ

เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการลดเวลาลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสำนักอธิการบดี