ประเภทต่างๆไฟล์

folder icon 17 เอกสารเผยแพร่
เอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ
folder icon 26 การประกันคุณภาพ

เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ SAR, ก.พ.ร., การจัดการความเสี่ยง, การลดขั้นตอน ฯลฯ

folder icon 52 แบบฟอร์มงานบุคคล
แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
folder icon 25 ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

folder icon 13 รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิการบดี