ขณะนี้อยู่ที่ หน้าแรก :
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2008 เวลา 00:20 น.

ปรัชญา (Philosophy)


      “สนับสนุนการศึกษา พัฒนางานบริการ ประสานนโยบาย”

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 
     “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการอย่างมืออาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 

พันธกิจ (Mission)

     1. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะระดับสากล
     2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     3. พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ
     4. พัฒนาบุคลากรสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

     1. พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพระดับสากล
     2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและงานประกันคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
     3. พัฒนาระบบการบริการอย่างมีคุณภาพ
     4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการและการบริการ
    1.  

เป้าประสงค์

  1.      1. นักศึกษาที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยมีความสามารถในระดับสากล
  2.      2. หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3.      3. ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในบริการ
  4.      4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพ และมีจิตบริการที่ดี

 

อัตลักษณ์


     “ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างมืออาชีพ” 

 

     สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและให้การบริการทุกส่วนงานที่ประสานงานเข้ามาขอความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งส่วนงานภายในและภายนอก ดังนั้น การบริการจึงเป็นหัวใจสำคัญของสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ผู้รับบริการของสำนักงานอธิการบดีมีทั้ง บุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่มาติดต่องานทั้งภายในภายนอกและแขกของผู้บริหาร เป็นต้น การสร้างความประทับใจครั้งแรกเมื่อพบจะทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่น่าจดจำและระลึกถึงอยู่เสมอ

 

เอกลักษณ์ 


      “ให้บริการอย่างมืออาชีพ  พร้อมทั้งบริหารงบประมาณอย่างเป็นธรรม  เพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”