ขณะนี้อยู่ที่ หน้าแรก :
ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันพุธที่ 03 ธันวาคม 2008 เวลา 16:42 น.

แต่เดิมสำนักงานอธิการบดี  เป็นเพียง  “ฝ่ายธุรการ” ของโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี   ต่อมาปี  พ.ศ. 2502  โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี  “ฝ่ายธุรการ” จึงเปลี่ยนเป็น  “สำนักงานอธิการ”
ในปี  พ.ศ. 2538  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  วิทยาลัยครูเพชรบุรี  ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี  สำนักงานอธิการจึงเปลี่ยนเป็น  “สำนักงานอธิการบดี” และ  พ.ศ. 2542  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏฉบับใหม่  ทำให้สำนักงานอธิการบดีมีภาระหน้าที่และแบ่งส่วนงานออกเป็น  4  กลุ่ม  ได้แก่ 
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มการเงินและพัสดุ
3. กลุ่มงานบริการ
4. กลุ่มอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย
จากนั้นเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มีผลทำให้สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  ปรับเปลี่ยนเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”  ส่งผลให้สำนักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซึ่งมีสถานภาพเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  
ในปี พ.ศ. 2549  ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พ.ศ.  2547  ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเป็นกอง  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ดังนี้  
กองกลาง ประกอบด้วย   งานบริหารทั่วไป   งานบริหารงานบุคคล  งานบริหารคลังและทรัพย์สิน   งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค   งานประชุมและการประชาสัมพันธ์
กองนโยบายและแผน  ประกอบด้วย    งานบริหารทั่วไป   งานนโยบายและยุทธศาสตร์งานวิเทศสัมพันธ์
กองพัฒนานักศึกษา  ประกอบด้วย  งานบริหารทั่วไป   งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ
จาก การปรับเปลี่ยนสถาบันราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ส่งผลให้สำนักงานอธิการบดีเดิมเปลี่ยนเป็นกองกลาง   ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานอธิการ   วิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ.  2518 – 2537
นายพิทยา                         รุ่งราตรี             ปี พ.ศ.  2518 – 2520
นายวินิต                           คริสตไทย          ปี พ.ศ.  2521 – 2524
นายเอกศักดิ์                      บุตรลับ             ปี พ.ศ.  2525 – 2526
นายมนู                             อุดมเวช            ปี พ.ศ.  2527 – 2535
นายสุรินทร์                        สายกฤษณะ       ปี พ.ศ.  2536
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัณย์     ปัญญาวัฒชิโล     ปี พศ.  2537

 

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.  2538 – 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัณย์     ปัญญาวัฒชิโล    ปี พศ.  2538
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ    แก้วกังวาน         ปี พ.ศ.  2539 – 2542
นางรพีพรรณ                     เทียมเดช           ปี พ.ศ.  2543 – 2547

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.  2548 – ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ชัยยศ        ธีระเดชพงศ์        ปี พ.ศ.  2548 – 2551
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ   งามสมบัติ           ปี พ.ศ.  2552 – 2553
รองศาสตราจารย์ชัยยศ        ธีระเดชพงศ์        ปี พ.ศ.  2553 – 2555

อาจารย์ณรงค์                 วงษ์พานิช          ปี พ.ศ.  2556 - ปัจจุบัน