ขณะนี้อยู่ที่ หน้าแรก :
สุนทร ชูเส้นผม
Webmaster

ที่อยู่:
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาัลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง
อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
76000
Thailand

โทรศัพท์: 032-493300 ต่อ 1370
แฟกซ์: 032-493308